Sign up

Company / Personal

I have read AdClick.lv advertiser and agree to it.

Šī vienošanās ir sadarbības līgums par sadarbību starp uzņēmumu vai fizisku personu, par kuru esat aizpildījis reģistrācijas anketu  (turpmāk, Reklāmdevējs) un SIA „Adnet Media”, reģ.nr. 40103446648, A.Čaka iela 83/85, Rīga LV-1011 (turpmāk Operators).

Termini

 • Vienošanās - noteikumi, kas atrunāti šajā dokumentā
 • Partneris - lapas īpašnieks, partneris vai oficiāla persona, kurai ir tiesības veikt finanšu operācijas ar citām juridiskām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un kura uzņemas pilnu atbildību par šīm darbībām. Visas tiesības pieder sistēmas uzturētājiem.
 • Klients - reklāmdevējs, partneris vai oficiāla persona, kurai ir tiesības veikt finanšu operācijas  ar citām juridiskām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un kura uzņemas pilnu atbildību par šīm darbībām. Klients sistēmā ir ar klienta tiesībām.
 • Reklāma - AdClick.lv ir sistēma, ko izmanto un piemēro klientu reklāmai visās tās formās - teksta, grafikas, teksta reklāmas ar attēliem un citiem reklāmas veidiem.
 • Partnera mājas lapa - mājas lapu kopums, kas pieder trešajai pusei un kam ir kopīga Interneta adrese un kurā tiek publicēti AdClick.lv sistēmas reklāmas baneri.
 • Sistēma – AdClick.lv sistēma.
 • Pozīcija - Partnera interneta lapas daļa, kurā tiek izvietoti reklāmas baneri.
 • Kategorija – Partneru vietnes, kas atbilst Operatora neatkarīgi noteiktiem kritērijiem.
 • Partnera tiesības - AdClick.lv sistēmas Operatoram ir tiesības ļaut Partnerim piekļūt sistēmai, lai izveidotu savu interneta lapu un reklāmas pozsdsīcijas, saistībā ar klientu reklāmu izvietošanu.
 • Klienta tiesības - AdClick.lv sistēmas Operatoram ir tiesības atļaut Klientam izveidot reklāmas kampaņu, lai ieviestu reklāmas un reklamētos Partneru interneta vietnēs.
 • Reklamēšanās uzkrājums - klienta virtuālais konts, kur tiek uzskaitīti kredīti par reklāmu.
 • Peļņas uzkrājums - virtuālais konts, kurā uzskaita partnera nopelnīto naudu.
 • Maksājumu partneris – trešā puse, kas sniedz interneta maksājumu pakalpojumus.

Reklāmas izvietošana

Klienta reklāma tiek izvietota izvēlētās kategorijas mājas lapās. Baneru reklāmas izmērus, formātus un kampaņas iestatījumus nosaka pats Reklāmdevējs. Klients apzinās, ka reklāmas pozīcija ir savstarpējā rotācijā ar citiem Reklāmdevējiem.
Operators vai Partneri patur tiesības izņemt banerus no jebkuras lapas bez iepriekšēja brīdinājuma. Operatoram ir tiesības kategorijā iekļaut jaunas Partnera lapas.
Kad Partneris pieslēdzas AdClick sistēmai, viņš var izvēlēties kategoriju, kurai piesaistīta reklāmas pozīcija. Gala lēmumu, par pieslēgšanu AdClick sistēmai un katras pozīcijas piesaisti kategorijai, pieņem Operators.
Partneris ir tiesīgs neatkarīgi izvēlēties pozīcijas izmērus un vietu lapā. Partnerim var būt neierobežots skaits interneta lapu.
Partneris var jebkurā brīdī bloķēt nevēlamas reklāmas savā mājas lapā.

Cena

Operators nosaka minimālo cenu katrā no kategorijām. Reālā cena tiek noteikta virtuālā izsolē, kuras rezultātus Operators nevar tieši ietekmēt.
Operators nodrošina, ka Partneris saņems ne mazāk kā 50% no Reklāmdevēja samaksātā.

Maksājumi un rēķini

Reklāmdevējs veic priekšapmaksu saskaņā ar rēķinu, ko tas var automātiski izveidot, pieslēdzoties AdClick sistēmai. Operatoram maksājums jāapstiprina ne vēlāk kā 12 darba dienas stundu laikā pēc tā saņemšanas un jāieskaita nauda reklāmdevēja kontā sistēmā.
Reklāmdevējs var maksāt tieši no AdClick sistēmas izmantojot Partnera piedāvātos interneta maksāšanas rīkus. Operators neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties interneta maksājumus nodrošinošā Partnera kļūdas dēļ.
PVN rēķins tiek uzģenerēts un nodots Reklāmdevējam ne vēlāk kā nākamā mēneša 10.datumā. PVN rēķins tiek datēts ar mēnesi, kad saņemts maksājums. Rēķina summa tiek veidota pēc faktiski sniegtā pakalpojuma.
Noteiktos gadījumos Operators var ļaut Reklāmdevējam reklamēties kredītā, saskaņā ar iepriekšēju vienošanos.
Katram Partnerim ir tiesības pārskaitīt viņu uzkrātos kredītus par reklāmas izvietošanu jebkuram Reklāmdevējam. Operatoram nav jāatgriež nauda, kuru ir pārskaitījis un nav izmantojis Reklāmdevējs, izņemot gadījumus, kad Reklāmdevēja izvēlētā kategorija tiek dzēsta vai sistēmas darbs apstādināts.
Partnerim ir tiesības jebkurā laikā lūgt Operatoru izmaksāt naudu, kas uzkrājusies kopš iepriekšējā maksājuma vai reģistrācijas. 
Maksājums tiek izdarīts tikai tad, ja nopelnītās naudas daudzums pārsniedz Operatora noteikto minimumu (Skatīt BUJ).
Ja Partneris vēlas saņem nopelnīto naudu, viņam jāpiestāda rēķins pareizā formā un jebkādi citi papildu dokumenti (ja tādus pieprasa Operators) un jānosūta tos Operatoram pa pastu vai e-pastu. Maksājumi notiek ne vēlāk kā mēneša 10.datumā. Izmaksa notiek 45 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Izmaksātā summa tiek noņemta no partnera konta AdClick sistēmā. Maksājuma izdarīšanas brīdī AdClick kontā jābūt pietiekamam naudas daudzumam. Ja tajā nav pietiekami daudz naudas, maksājums tiek atlikts.
Partnerim ir tiesības jebkurā laikā pārskaitīt jebkādu daudzumu savas naudas jebkuram AdClick Reklāmdevējam. Šis transfērs nevar tikt atcelts un Operators nenes nekādu atbildību par Partnera rīcību.
Operatoram nav jāizmaksā nopelnītā nauda Partnerim, ja tas nolemj pārtraukt sadarbību pirms nopelnīta minimālā naudas summa, kas nepieciešama pārskaitījuma veikšanai.

Atskaites

Operatoram jānodrošina iespēja pieslēgties Reklāmdevēja kontam AdClick sistēmā 24/7, kur pieejami visi baneru parādīšanas un maksājumu dati.

Reklāmas saturs

Reklāmdevējs ir atbildīgs par reklāmas saturu un baneri. Operators patur tiesības noraidīt banerus, kas neatbilst sistēmas prasībām, vai ir ar nepieņemamu saturu.
Par reklāmas saturu un baneri ir atbildīgs Reklāmdevējs. Operators kontrolē baneru saturu un ir tiesīgs nepublicēt reklāmas, kas neatbilst prasībām. (http://www.adclick.lv/site/interneta-lapam/buj-partneriem). Partneris ir tiesīgs bloķēt jebkura reklāmdevēja banerus savā interneta lapā.

Konfidencialitāte un privātums

Operators apņemas neatklāt trešajām pusēm informāciju par Reklāmdevēju, maksājumiem vai kādu citu informāciju, kas var atklāties sadarbības laikā, izņemot gadījumus, kas noteikti likumā. Visa sniegtā informācija tiks izmantota tikai AdClick sistēmas darbam.

Darbības ilgums

AdClick sistēmas darbības termiņš nav noteikts. Operatoram ir tiesības pārtraukt sistēmas darbu, informējot par to Reklāmdevēju un Partneri ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms pārtraukšanas.

 • Ja sistēmas darbs tiek pārtraukts un kontā vēl joprojām ir Reklāmdevēja nauda, Operators apņemas to atgriezt Reklāmdevējam ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc sistēmas darbības pārtraukšanas.
 • Reklāmdevējs var pārtraukt jebkādas darbības AdClick sistēmā jebkurā laikā, izdzēšot visas kampaņas. Pārtraucot darbību AdClick sistēmā, Reklāmdevējam ir tiesības pieprasīt atpakaļ neizmantoto naudas uzkrājumu. Reklāmdevējs sniedz rakstisku vēstuli Operatoram ar pieprasījumu par naudas atgūšanu no viņa konta. Reklāmdevēja pieprasītā nauda tiks atgriezta 30 darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
 • Ja sistēmas darbs tiek pārtraukts, Partneris ir tiesīgs divus mēnešu laikā pēc brīdinājuma par darbības pārtraukšanu pieprasīt izmaksās jebkādu summu, kas ir uzkrājusies viņa kontā. Operatoram ir jāpārskaita šī naudas summa ne mazāk kā 20 darba dienu laikā kopš rēķina saņemšanas. Ja Partneris nav iesniedzis pieprasījumu, uzkrājums netiek atmaksāts.
 • Partnerim ir tiesības pārtraukt savu sadarbību jebkurā brīdī, dzēšot reklāmas izvietojumus no savas lapas. Šajā gadījumā Partnerim izmaksā kopēju uzkrājuma apjomu tikai tad, ja summa ir sasniegusi minimālo maksājumu.

Force Majeure

Neviena no pusēm nav atbildīga par saistību nepildīšanu, ja tam par iemeslu ir plūdi, uguns, zemestrīce, epidēmija, militāra darbība, valdība vai valdības iestāžu rīcība un likumdošana.
Jebkurai no pusēm, kas nevar pildīt vienošanos iepriekš minēto iemeslu dēļ, ir jāpaziņo par to otrai pusei pa e-pastu 5 darba dienu laikā.

Citi noteikumi

Reklāmdevējs garantē, ka visa reģistrācijas laikā sniegtā informācija par viņu vai pārstāvēto personu ir pareiza.
Partneris apstiprina, ka viņš ir pilnvarots un var pārstāvēt interneta lapu, kas ir pievienota AdClick sistēmai.
Operators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt vai papildināt šo līgumu bez brīdinājuma.
AdClick sistēmas darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jebkuri strīdi, kas rodas saistībā ar AdClick darbību, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja to neizdodas izdarīt, strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.